grafika

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás prostřednictvím této webové stránky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.
 
1. Správcem Vašich osobních údajů je Orientální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8, 182 08, IČ 683 78 009, identifikátor datové schránky 8a3pt99. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na emailu: orient@orient.cas.cz.         
 
2.  Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách.
 
3. Osobní údaje zpracováváme především k následujícím účelům: plnění smluvních povinností, plnění právních povinností, plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů. Orientální ústav AV ČR může osobní údaje zpracovávat i k jiným účelům (např. marketingovým), avšak jen na základě souhlasu subjektu údajů. Poskytnutí souhlasu a osobních údajů je k těmto jiným účelů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.
 
4. Osobní údaje zpracováváme výhradně po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy a vždy výhradně pro stanovený účel.
 
5. Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:
-           oprávněným zaměstnancům správce;
-           našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť;
-           jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
-           jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům).
 
6. Orientální ústav AV ČR kdykoliv v průběhu zpracování umožňuje subjektům údajů uplatnit svá práva:
-          Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
-          Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
-          Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;
Dále máte právo:
-          Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
-          Na přenositelnost svých údajů;
-          Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.