grafika

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dle zákona č. 106/1999 Sb. se poskytují pouze informace o činnosti Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. jakožto veřejné instituce ( dle § 2 odst. 1 zákona). Žádné informace v tomto ujednání o poskytování informací se nevztahují na zpracování ani poskytování vědeckých stanovisek, posudků, doporučení, ani na jiné takovéto informace.  Dle zákona č. 106/1999 Sb. není ani možné žádat informace související s řešením právních případů či informace, které se týkají konkrétních právních řízení před soudy, správními orgány nebo jinými orgány veřejné moci.

Název povinného subjektu: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce
 
Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Informace o důvodu založení Orientálního ústavu naleznete zde.
Další informace o založení Orientálního ústavu naleznete zde.
 
Organizační struktura:
Informace o organizační struktuře Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. naleznete zde.
 
Výzkumný program pracoviště na období 2017-2022 naleznete zde.

Kontaktní spojení:
Kontaktní poštovní adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Telefon: +420 266 053 111
Fax: +420 286 581 897
Adresa e-podatelny: orient@orient.cas.cz
název a identifikátor datové schránky: Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - 8a3pt99

Případné platby lze poukázat na bankovní účet  Orientálního ústavu číslo: 107-5110390217/0100.

IČ: 683 78 009
DIČ: CZ68378009

 

Žádost o informace
Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou, faxem nebo telefonicky na adresy a čísla uvedená v tomto dokumentu.

Příjem žádostí a dalších podnětů
Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat způsoby uvedenými v tomto dokumentu. 
 
Opravné prostředky
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje ředitelka Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Tel.: 266 052 488
E-mail: dluhosova@orient.cas.cz
 
Předpisy
Nejdůležitejší používané předpisy: Při vyřizování žádosti o informace Orientální ústav AV ČR, v.v.i. postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Na rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 citovaného zákona) a na rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§16a citovaného zákona) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Úhrady za poskytování informací
Hrazení nákladů za zpracování a poskytování informace se řídí ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Úhrady za vyhledání a zpracování informací, pořízení kopií, příp. technických nosičů dat a za odeslání informací žadateli jsou uvedeny v Sazebníku úhrad. Požadovaná informace bude žadateli poskytnuta až po prokazatelném zaplacení stanovené úhrady nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, žádost o informaci bude odložena (§ 17 odst. 5 citovaného zákona).