grafika

Dr. Kevin K. Huang


OBLAST ZÁJMU
 • Early China
 • Chinese Intellectual History
 • Philology
 • Ancient World

 

VZDĚLÁNÍ
 • 2003 – 2010, Ph.D., University of Chicago (East Asian Languages and Civilizations) Dissertation thesis: Warring States “Echoes” of the Past
 • 2000 – 2002, M.A., University of California, Berkeley (East Asian Languages and Cultures)
 • 1996 – 2000, B.S., University of California, Berkeley (History), 2000

 

AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2023 –           Director/ Research Fellow, Research Center of Taiwan, Oriental Institute, Czech Academy of Sciences
 • 2021 – 2023  Associate Professor, Department of Chinese Literature, National Sun Yat-sen University, Taiwan
 • 2018 – 2021  Assistant Professor, Department of Chinese and History, City University of Hong Kong
 • 2015 – 2017  Associate Professor, Department of Chinese Literature, National Tsing Hua University, Taiwan
 • 2010 – 2015  Assistant Professor, Department of Chinese Literature, National Tsing Hua University, Taiwan
 • 2012 spring   Visiting Professor, Department of Chinese Language and Literature, Hong Kong Baptist University
 • 2009 spring   Instructor, Department of East Asian Languages and Civilizations, University of Chicago

 

PUBLIKACE

Monograph

 • A Walk in the Night with Zhuangzi—Musings from an Ancient Chinese Manuscript (Albany: State University of New York Press, 2023).
 • The Lost Texts of Confucius’ Grandson: Guodian, Zisi, and Beyond (Hong Kong: Chinese University of Hong Kong Press, 2023).

Journal Articles

 • “‘Liuti,’ ‘Liuxing’ yu zaoqi Rujia sixiang de yige zhuanzhe”「流體」、「流形」與早期儒家思想的一個轉折 (“Flowing body,” “flowing form,” and a shift in Early Confucian thought), Jianbo 簡帛 6 (2011): 387-98.
 • “A Research Note on the Textual Formation of the ‘Ziyi,’” Journal of the American Oriental Society 132.1 (2012): 60-71.
 • “Shuo Zhanguo zhujian ‘Cheng zhi wen zhi’ yu Shangshu ‘Jun Shi’ de ‘Wei mao pi dan cheng de’” 說戰國竹簡〈成之聞之〉與《尚書》〈君奭〉的「惟冒丕單稱德」(The “Cheng zhi wen zhi” and a problematic passage from the Book of Documents), Hanxue yanjiu 漢學研究 31.2 (2013): 227-50.
 • “Guodian zhujian ‘Liude,’ ‘Wuxing’ guanyu renyi zhi ji de yizu cihui” 郭店竹簡《六德》、《五行》關於仁義之際的一組詞彙 (A Reduplicative as Seen in Two Guodian Texts), Zhongguo wenhua yanjiusuo xuebao 中國文化研究所學報 59 (2014): 53-86.
 • “Xunzi’s Criticism of Zisi—New Perspectives,” Early China 37 (2014): 291-325.  [Condensed Chinese version in “Tantan ‘piwei,’ ‘youyin’ ‘biyue’ deng cihui de hanyi” 談談「僻違」、「幽隱」、「閉約」等詞彙的涵義 (On some problematic expressions from Xunzi’s “Contra Twelve Philosophers”), in Chen Zhi 陳致, ed., Jianbo, jingdian, gushi 簡帛.經典.古史 (Shanghai: Shanghai guji, 2013), pp. 421-29.] 
 • “Poetry, ‘The Metal-bound Coffer,’ and the Duke of Zhou,” Early China 41 (2018): 87-148.  [Partial Chinese versions in “Zhougong, ‘Jinteng’ yu ‘Chixiao’” 周公、《金縢》與《鴟鴞》, Qinghuajian yanjiu 清華簡研究 2 (2015): 231-37; “Zhanguo zhujian ‘Youhuang jiang qi,’ ‘Liuli’ erpian de xingzhi” 戰國竹簡《有皇將起》、《鶹鷅》二篇的性質, Jianbo yanjiu (2021 chunxia juan) 簡帛研究(二0二一.春夏卷), pp. 28-33.]
 • “‘Fan wu liu xing’ kaoshi sanze”《凡物流形》考釋三則 (Research notes on the Warring States manuscript “All Things Flow into Form”), Chutu wenxian 出土文獻 14 (2019): 145-55.
 • “Guanyu dao de ming, zi, hao: chongdu ‘Taiyi sheng shui’” 關於道的名、字、號:重讀《太一生水》(Rereading “Grand One Gives Birth to Water), Renwen Zhongguo xuebao 人文中國學報 (Sino-Humanitas) 28 (2019): 1-26. 
 • “Guanyu Zisi de er, san shi” 關於子思的二三事 (Two or three things about Zisi), Dongfang wenhua 東方文化 (Journal of Oriental Studies) 50.2 (2020): 1-23.
 • “Shuo ‘Tang zai Chimen’ lun qi yijie wenzi” 說《湯在啻門》論氣一節文字 (The conception of qi according to the manuscript “Tang at the Chi Gate”), Qinghuajian yanjiu 清華簡研究 3 (2020): 159-70.
 • “Qinghua jian ‘Fu Yue zhi ming’ de jige yinan wenti” 清華簡《尃敚之命》的幾個疑難問題, Guwenzi yanjiu 古文字研究 34 (2022), forthcoming.

Reviews and others

 • Review of Guodian: The Newly Discovered Seeds of Chinese Religious and Political Philosophy, by Kenneth W. Holloway, History of Religions 52.2 (2012): 183-84.
 • Review article co-authored with Lee-moi PHAM, “Newly Excavated Texts in the Digital Age: Reflections on Several New Resources,” Early China 37 (2014): 551-65.
 • Obituary of Zhou Fengwu (1947 – 2015), Early China 39 (2016): 7-19.
 • Translation of “The Noble Scion of Wei,” in William H. Nienhauser, Jr., ed., The Grand Scribe’s Records, Volume VII: The Memoirs of Pre-Han China (Revised edition; Bloomington: Indiana University Press, 2021), pp. 387-99.
 • “Shizi lukou de Wang Guowei” 十字路口的王國維 (Wang Guowei at crossroads), Shanghai shuping 上海書評 2021.9.8 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_14369955  
Najít
Reset
Nic nenalezeno
Najít